Beleidsplan

Registratie:
KvK: 72124180
UBN: 6338305
RSIN: 858995219

Contactgegevens
Stichting Opvang Konijnenparadijs
Steenwijkerweg 136 8397 LH De Blesse
IBAN: NL 68 RABO 0333 8905 82 BIC: RABONL2U
E-mail:
Tel: - 06-33034597

Activiteiten - Opvangen en herplaatsen van konijnen.

Doelstellingen
Stichting Opvang Konijnenparadijs stelt zich tot doel om een (tijdelijk) plekje aan thuisloze konijnen te bieden en een nieuwe eigenaar voor hen te vinden, om zodoende het welzijn en de kwaliteit van leven van deze konijnen te verbeteren. Daarnaast tracht Stichting Opvang Konijnenparadijs de bewustwording over konijnenwelzijn te vergroten door middel van het geven van voorlichting.

Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Opvang Konijnenparadijs biedt opvang aan konijnen die door omstandigheden nergens anders terecht kunnen. Dit kan gaan om konijnen die op straat terecht zijn gekomen en via dierenambulance of particulieren aangeboden worden, maar ook om konijnen die door particulieren of instanties afgestaan worden. Deze konijnen worden gecontroleerd, gevaccineerd en geneutraliseerd door een dierenarts, waarna Stichting Opvang Konijnenparadijs een nieuw baasje voor hen gaat zoeken. Tot zij verhuizen hebben ze bij Stichting Opvang Konijnenparadijs een veilig en schoon onderkomen en zijn zij voorzien van dagelijkse en medische verzorging.

Werving gelden
Stichting Opvang Konijnenparadijs zal gelden werven door middel van donaties van particulieren en bedrijven, sponsoring in natura, het organiseren van evenementen en aanwezig zijn op evenementen van derden en door een bijdrage in de gemaakte kosten te vragen aan nieuwe eigenaren.

Beheer vermogen
Het vermogen wordt gevormd door herplaatsingsbijdragen, donaties en giften en worden gestort op een bankrekening die door de Stichting is geopend.

Besteding vermogen
Het vermogen van de Stichting is bestemd om de kosten die gemaakt worden bij de (medische) zorg voor de dieren, onder te verdelen in: Voeding, huisvesting en medische zorg. Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals vervoerskosten, administratieve kosten, promotiekosten en voorlichting te dekken. Aan bestuursleden of vrijwilligers wordt geen beloning toegekend. Kosten welke naar redelijkheid en in overleg gemaakt zijn worden vergoed.
Bij opheffing van de stichting wordt het overgebleven vermogen gedoneerd aan een andere op dat moment nader te bepalen dierenorganisatie.

Bestuur:
De stichting bestaat uit 3 bestuursleden, voorzitter, secretaris, penningmeester.
Voorzitter – A. Overwijk
Secretaris – I van der Meer
Peningmeester – H.J Kuiper

VOORZITTER
verantwoordelijkheden en taken:
• algemene zaken, waaronder:
• het opstellen, implementeren en controleren van het algemeen beleidsplan
• het zorg dragen voor een goede interne communicatie
• het bewaken van de naleving van bestuursbesluiten
• coördinatie van bestuurstaken

SECRETARIS
verantwoordelijkheden en taken:
• Het bijhouden van de administratie

PENNINGMEESTER
verantwoordelijkheden en taken:
het registreren van alle financiële transacties van de stichting
• financiën, waaronder:
• het innen van de machtigingen.
• het opstellen van een jaarlijks overzicht
• het behartigen van bank- en kaszaken
• het controleren van beleidsvoorstellen op financiële haalbaarheid
Het bestuur wordt bijgestaan door tientallen vrijwilligers die samen met hun zich inzetten om de dieren een beter leven te geven.

Financieel beleid
Alle financiële donaties worden openbaar gemaakt op de website. Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar een jaarverslag gemaakt die hier te vinden is. >>>>>>>

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.